Článek

15646735131564673513.jpg
cas01.08.2019 Andrášiová

Návrh na vklad

Nový vlastník nemovitosti je považován právem za majitele teprve v tom okamžiku, kdy je zapsán v katastru nemovitostí.

 

Podání návrhu na vklad


Navrhovatelem může být podle zákona prodávající nebo kupující, případně účastníci všichni. Kdo to bude, se většinou stanoví v kupní smlouvě. 

Návrh musí být na předepsaném formuláři Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Cena návrhu na vklad je v současné době 1.000 Kč. Podpis na formuláři není potřeba úředně ověřovat.


 

Co doložit k návrhu na vklad?


K návrhu na vklad je nutno doložit další dokumenty, např. Kupní smlouvu, geometrický plán, plná moc apod. Podat je můžete osobně na katastrálním úřadě, poštou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.

 


Jak řízení probíhá?


Podle nového občanského zákoníku je katastrální úřad povinen od r. 2014 vyrozumět účastníky řízení tzn. kupujícího a prodávajícího (poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo SMS), že návrh byl doručen. Je to z toho důvodu, aby se zamezilo podvodným změnám v katastru.

Následující den Katastrální úřad vyznačí v katastru tzv. plombu, což znamená, že nemovitost je dotčena změnou a že probíhá řízení.

Následuje 20-ti denní lhůta k tomu, aby v případě podvodného návrhu účastníci vyrozuměli katastr. Pokud tak neučiní, úřad po uplynutí této lhůty pokračuje v řízení a má na rozhodnutí 30 dnů. Pokud je vše v pořádku, neshledá žádné vady, zašle účastníkům potvrzení o provedení vkladu. Nový vlastník tak je zapsán na listu vlastnictví. Jaké jsou náležitosti listu vlastnictví (LV) najdete zde 

 


Zamítnutí návrhu


Pokud úřad odhalí chybu či více chyb, kvůli kterým zápis neprovede, zásadní informací pro vás v takovém případě bude, zda se jedná o:

odstranitelné vady, zde vám úřad stanoví lhůtu na jejich vyřešení, po jejich odstranění úřad vklad povolí

 

neodstranitelné nedostatky - návrh na vklad úřad zamítne, vše se tak protáhne o nějaký měsíc. V této chvíli je lepší návrh vzít zpět, vše opravit a podat ho znovu.


 

Aby zápis práv nového vlastníka do katastru nemovitostí proběhl bez problémů, je vhodné si kupní smlouvu a návrh na vklad nechat vypracovat odborníkem.

 

Potřebujete pomoci? Zkontaktujte se se mnou.