Článek

15565354901556535490.jpg
cas29.04.2019 Andrášiová

Nespalte se!

Víte, co byste měli vědět o nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy?


Kupovaná nemovitost může mít řadu vad. Může jít o řadu vad faktických či právních a vy jako kupující byste o nich měli vědět ještě dříve, než začnete o nákupu pozemku, domu či bytu vyjednávat.


Faktické vady – tyto vady zpravidla brání každodennímu užívání nemovitosti k předpokládanému účelu nebo toto užívání minimálně ztěžují.  Obvykle se odstraňují opravou některé části nemovitosti nebo rekonstrukcí.  


Tyto vady nemusí být vidět na první pohled. Např. staré hliníkové rozvody – po spuštění dvou elektrických spotřebičů současně např. pračky a televize vám mohou vyhazovat pojistky. Proto zvláště u starších nemovitostí doporučuji přizvat si na prohlídku odborníka. 


Právní vady – spočívají v existenci práv třetích osob k nemovitosti, kterou chcete koupit. Zpravidla jde o existenci zástavního práva, věcného břemene nebo nájemní smlouvy. Takováto práva vás mohou bezesporu významně omezovat a za určitých okolností mohou dokonce způsobit i neplatnost celého převodu

 

Před koupí pozemku 


Určitě byste měli zjistit, zda je pozemek určen k zástavbě, v jakém rozsahu a případně za jakých podmínek. Jaká zástavba je v budoucnu plánována v okolí pozemku, zda jsou u pozemku inženýrské sítě, případně zda bude možno sítě k pozemku dovést a vybudovat na něm potřebné přípojky. Prověřit, zda se pozemek nachází v ekologicky nezávadné lokalitě. Určitě též doporučuji opařit si předběžné vyjádření správních úřadů, které se budou vyjadřovat k žádosti o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení a k zamýšlené výstavbě.


Velmi důležitou věcí, kterou nesmíme podcenit je, seznámit se se zápisem v katastru nemovitostí. Z katastru nemovitostí můžeme s jistotou zjistit smluvně zřízená zástavní práva, smluvně zřízení věcná břemena, omezení vlastnických práv.


Před koupí domu či bytu


Při koupi bytu je spolu s ním převáděn nejen spoluvlastnický podíl na pozemku pod budovou, ale zároveň i spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, v níž se byt nachází. I na tomto místě je třeba doporučit, abyste se nezaměřili při prověřování faktického či právního stavu nemovitosti pouze na bytovou jednotku. Vhodné je seznámit se se stanovami společenství vlastníků jednotek v domě, kterými budete po nabytí bytové jednotky rovněž vázáni a z nichž pro vás může vyplývat celá řada povinností, mezi něž lze řadit např. povinnost přispívat do fondu oprav domu apod.


U družstevních bytů se nejedná o převod vlastnického práva k nemovitosti, ale o převod členských práv a povinností.  Podíly v družstvu jsou nejčastěji nabývány s tím, že po určité době dojde k převodu vlastnického práva k užívanému družstevnímu bytu z bytového družstva, který je nájemcem daného bytu. Proto je také žádoucí při převodu členských práv a povinností prověřit nejen majetkovou situaci a obsah stanov bytového družstva, které je právnickou osobou jako obchodní společnosti, ale zároveň faktický a právní stav bytu ve vlastnictví dotčeného družstva.

 

Potřebujete radu či pomoc? Volejte, pište.